شیشه ای

نرده های شیشه ای با ویژگی خاص خود زیبایی خاصی به محیط ما می دهند. زمانی که از نرده های شیشه ای استفاده می شود، محیط بازتر به نظر می آید و فضای کمتری به نظر اشغال می شود. از نرده های شیشه ای در محیط های تجاری استفاده بیشتری می شود، اما محدودیتی در استفاده از آنها نمی باشد.