آشنایی با پله های ترکیبی از گرد و مستقیم (اکسپور)

دور لوله یا پله پیچ، دو محور ورق، دو محور باکس، تک محور کنسولی از داخلو خارج، دور لوله برش خورده، زیر محور، زیر محور دوبل و تیر آهنی بهتر است بدانید که پله های مدل دور لوله و دور لوله برش خورده را فقط می توان به صورت پله گرد فلزی یا چوبی ساخت…